Terviklik internetiturunduse veebikoolitus

E-õpe live veebisessioonidega

 

Koolituse lehele

 

1. Õppeasutus
Ettevõtluskeskus OÜ


2. Õppekava nimetus eesti keeles

LIVE VEEBIKOOLITUS - Terviklik Internetiturundus (e-õpe, online õppematerjalidega)


3. Õppekeel - 
Eesti


4. Õppekavarühm

Turundus ja reklaam

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm


5. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:
Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmisi ja oskusi internetiturunduses praktiliste ülesannete käigus. Anda ülevaade internetiturunduse põhilistest võtetest ja tööriistadest. Aidata välja selgitada, kas valdkond pakub õppijale huvi edasiseks turundusvaldkonna tegevuste jätkamiseks.
  

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Omandab baasdigiturunduse oskused iseseisva kasutaja tasemel
 • Rakendab turunduses ja müügis nüüdisaegseid tehnoloogilisi võimalusi
 • Viib süsteemselt läbi eksperimente internetiturunduses (sh. sõnastab hüpoteese, seab eesmärke ja valib mõõdikuid)
 • Rakendab innovaatilisi digitehnoloogiate võimalusi turundusvaldkonnas
 • Teostab turu-uuringuid internetis turundamiseks kasutades Google Keyword Plannerit ja Audience Insightsi
 • Omab ülevaadet kodulehe loomise ja haldamise erinevatest võimalustest ja põhimõtetest
 • Teeb oma kodulehekülje praktiliste nippide abil leitavaks kasutades muuhulgas Yoast SEO pluginat
 • Tunneb Google Adsi reklaamivõimalusi, otsingureklaami ja copywritingu olulisi põhimõtteid
 • Käivitab otsingureklaami kampaaniad Google Adsis Search ja Display võrgustikes
 • Rakendab digiturunduse kampaaniate haldamise põhimõtteid
 • Tunneb YouTube reklaamivõimalusi ja formaate ning käivitab bännerreklaami kampaaniaid YouTube’is ja Gmailis
 • Loob Facebooki lehe
 • Käivitab reklaamikampaaniaid Facebookis ja Instagramis
 • Seob kogu internetiturunduse tegevused mõtteliselt ühtseks tervikuks
 • Kasutab oma internetiturunduse tulemuslikkuse mõõtmiseks Funneli mudelit
 • Teab Google Analyticsi kasutamise võimalusi ja rakendab olulisi internetiturunduse tulemuslikkuse mõõdikuid (sh. konversioonide arv, konversioonimäär, jne.)
 • Teab andmeanalüüsi kontseptsioone ja põhimõtetteid
 • Teab suurandmete (Big Data, segmenteerimine, automatiseerimine) analüüsivõimalusi
 • Paigaldab Google Analyticsi oma loodud WordPressi kodulehele
 • Alustab e-maili turundusega ja kogub kvaliteetseid e-maili nimekirju MailChimp platvormil, loob e-maili kampaaniaid ning lisab uudiskirja tellijate vormi oma loodud kodulehele
 • Loob taasturundamise kampaaniaid MailChimpi platvormil, Googlis, Facebookis ja Instagramis
 • Mõõdab internetiturunduse tasuvust


6. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp:
 

Terviklik internetiturunduse koolitus on mõeldud inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi internetiturunduse valdkonnas.

Koolitus on mõeldud algajatele - osaleja ei pea omama eelnevaid turundusalaseid teadmisi, kuid vajalikud on arvutikasutamise baasteadmised ja -oskused. Koolitus analüüsib internetiturunduse vajalikkust ja võimalusi isikliku- ning teiste firmade tegevuse näitel ning loob baasi osaleja edasisteks turundusalasteks tegevusteks.

Veebikoolituse formaadi puhul on osalejale abiks juhendaja, kes viibib tema kõrval ning vastab tekkivatele küsimustele koolituse toimumise aja vältel. Juhendajaga koos läbitakse kõik loengud ja sooritatakse praktilised ülesanded, mõõdetakse kampaaniate tulemusi ning analüüsitakse neid koos. Veebi- ja klassikoolituse puhul on osalejale abiks ka teised koolitusel osalejad, kes aitavad küsimuste ja nõuga.

Õppe alustamise tingimused:

Arvutikasutamise baasteadmised ja -oskused.

Õppijal peab olema oma arvuti ja kõrvaklapid.

Väga hea eesti keele oskus.

Võimalus võtta osa viiest õppepäevast ettenähtud kellaaegadel.

Müravaba õppekeskkond materjali omandamiseks.


7. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe kogumaht: 60 akadeemilist tundi
Auditoorse ja praktilise töö maht: 20 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom

Õppevahendid: Live tunnid koolitaga e-õppekeskkonnas, iseseisev töö LMS süsteemis


8. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid
 

Õppeprotsess:

Auditoorne, e-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorsete õppetundide vahelisel ajal. Koolitus toimub 5 päeva (8 akh päevas).

Õppe sisu:

 1. Internetiturunduse tervikpilt ja eksperimentide olulisus
  1. Klienditeekonna kaardistamine ärilisest perspektiivist
  2. Internetiturunduse võimaluste ja tegevuste kaardistamine klienditeekonna perspektiivist 
 2. Kuidas teha kiiresti ja tasuta turu-uuringuid internetis turundamiseks
  1. Kasutame Keyword Plannerit ja
  2. Audience Insightsi
 3. Kodulehekülje loomine
  1. Kodulehe tegemise erinevad võimalused
  2. Mis on oluline kodulehe puhul?
  3. Lihtsa kodulehe loomine WordPressi platvormil webzy.pro keskkonnas
 4. Otsingumootoritele optimeerimine ehk SEO
  1. Mis on SEO?
  2. Mida saad ise ära teha
  3. Yoast SEO plugina kasutamine
 5. Google Ads
  1. Google reklaamivõimalused
  2. Otsingureklaami ja copywritingu põhimõtted
  3. Otsingureklaamide loomine
  4. Kampaania tulemuste mõõtmine
 6. Facebook ja Instagram
  1. Facebooki ja Instagrami kampaania loomine
  2. Kampaania tulemuste mõõtmine
 7. Internetiturunduse tulemuslikkuse mõõtmine
  1. Tulemuslikkuse mõõtmise põhimõtted
  2. Funneli mudel
  3. Mis on konversioonid ja miks neid mõõta
 8. Google Analyticsi tähtsus tulemuslikkuse mõõtmisel
  1. Raportite tutvustus
  2. Google Analyticsi lisamine on kodulehele
  3. Konversiooni (eesmärgi) seadistamine Google Analyticsis
 9. Remarketing ehk taasturundamine
  1. Remarketingi kasutamise võimalused
  2. Google Analyticsi ja Google Adsi linkimine
  3. Remarketingi nimekirjade loomine
  4. Facebooki Pixel ja selle lisamine kodulehele
  5. Remarketingi nimekirjade loomine Facebookis
  6. Facebooki ja Instagrami remarketingi kampaania loomine
 10. Bännerkampaaniad Google Display võrgustikus
  1. Youtubes
  2. Gmailis
  1. Kampaania loomine
  2. Kampaaniate sihtimise võimalused
 11. E-maili turundus
  1. Kvaliteetse kontaktibaasi loomine - miks ja kuidas
  2. E-maili turunduse platvormi MailChimp tutvustus ja konto loomine
  3. MailChimpi seadistamine
  4. Uudiskirja vormi lisamine kodulehele
  5. E-maili turunduse kampaania väljasaatmine

Õppemeetodid: Loeng, case-study, praktiline töö, iseseisev töö, analüüs

Õppematerjalide loend:

Videoloengud e-õppekeskkonnas


9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
 

Hindamismeetod

Hindamiskriteeriumid

Online keskkonna testid

Test on loetud läbituks, kui vähemalt 60% vastustest on õiged

Praktilised tööd/ülesanded

Ülesanne/iseseisev töö peab olema sooritatud. Koolitaja annab sooritatud tööle veebitundides tagasiside.


10. Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui kirjalikud testid on läbitud ja praktilised tööd on sooritatud.

Tõend, kui õppija osaleb koolitusel, kuid ei soorita kõiki praktilisi töid ja/või ei läbi ettenähtud kirjalikke teste.


11. Koolitaja kvalifikatsioon

Ettevõtluskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastava sisulist kogemust.

 

Tagasi koolituse lehele

Terviklik internetiturunduse veebikoolitus


Veebiõppes on kombineeritud e-õpe koos live sessioonidega, kus teemasid käsitletakse osaliselt virtuaalses klassiruumis Zoomi keskkonnas

Veebiõpe annab juurdepääsu meie online koolituskeskkonnale, aga lisaks on olemas ka igakülgne vahetu koolitaja abi.

Registreerun koolitusele