Terviklik Turunduse ja Müügi Digitaliseerimise Alused

1. Õppeasutus
Ettevõtluskeskus OÜ

2. Õppekava nimetus eesti keeles

2e. E-koolitus

TERVIKLIK TURUNDUSE JA MÜÜGI DIGITALISEERIMISE ALUSED
(e-õpe online õppematerjalidega)

 • Koduleht (UX/UI alused) • Integratsioonid • Google ja Facebook Ads automatiseerimine • Andmeanalüüs ja haldus

2v. Veebikoolitus

TERVIKLIK TURUNDUSE JA MÜÜGI DIGITALISEERIMISE ALUSED
(praktiline live veebikoolitus, online õppematerjalidega)

• Treeneri abi • Koduleht (UX/UI alused) • Integratsioonid • Automatiseerimine • Analüüs

2k. Klassikoolitus

TERVIKLIK TURUNDUSE JA MÜÜGI DIGITALISEERIMISE ALUSED
(klassikoolitus, e-õppematerjalid)

• Treeneri abi • Koduleht (UX/UI alused) • Integratsioonid • Automatiseerimine • Andmete analüüs

 3. Õppekeel 
Eesti

4. Õppekavarühm 
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm

5a. Eesmärk
Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised ja praktilised oskused turunduse digitaliseerimiseks. Koolitus annab tervikvaate, kuidas erinevate tööriistade, kanalite, põhimõtete ja printsiipide kasutamisel digitaliseerimise tervikprotsess edukalt lõpuni viia.

5b. Õpiväljundid

 1. Sihtrühma vajaduste kaardistamine digitaalsetes kanalites
  1. Kasutab sihtrühmade käitumise, huvide ja demograafilisi andmeid turuanalüüsi teostamiseks
  2. Korjab ja korrastab andmed tõendite põhiste otsuste langetamiseks
  3. Salvestab valitud sihtrühma andmed edaspidisteks kampaaniate loomiseks

 2. Toodete ja teenuste digitaalne esitlemine kodulehe (loomise) kaudu
  1. Oskab luua kodulehte
  2. Kasutab kodulehe loomiseks WordPressi platvormi
  3. Loob kodulehe struktuuri (UX)
  4. Rakendab kasutajaliidese konstruktori DIVI (UI)
  5. Kasutab kodulehel turvasertifikaatide funktsionaalsust
  6. Oskab teha kodulehe backup’i (turvatõmmis)
  7. Kohandab kodulehe mobiilivaatele

 3. Google’s enda leitavuse parandamine
  1. Kasutab SEO põhimõtteid
  2. Rakendab tehnilisi lahendusi kodulehe leitavaks tegemisel Google’is
  3. Oskab laiendada kodulehe funktsionaalsust SEO pistikprogrammi kasutades (oskab paigaldada pluginat) 
  4. Rakendab pistikprogrammi SEO automatiseerimiseks valideerimiseks

 4. Digikanali Google Ads tulemuslik kasutamine
  1. Valdab Google Ads’i reklaamikeskkonda
  2. Oskab kasutada ja mõistab Google Ads’i põhimõtteid
  3. Rakendab automatiseerimise põhimõtteid
  4. Rakendab digiturunduse kampaaniate haldamise põhimõtteid
  5. Mõistab Google Ads reklaamivõimalusi
  6. Tunneb digiurunduse kampaaniate haldamise põhimõtteid
  7. Käivitab otsingureklaami kampaaniad Google Adsis
  8. Mõõdab kampaania tulemusi ja finantsilist tasuvust

 5. Digikanalite Facebook ja Instagram tulemuslik kasutamine
  1. Valdab Facebook Ads’i reklaamikeskkonda
  2. Oskab kasutada ja mõistab Facebooka Adsi põhimõtteid
  3. Oskab luua Facebooki lehekülge
  4. Rakendab automatiseerimise põhimõtteid
  5. Rakendab Facebooki ja Instagrami kampaaniate haldamise põhimõtteid
  6. Tunneb digiurunduse kampaaniate haldamise põhimõtteid
  7. Käivitab kampaaniad Facebookis ja Instagramis
  8. Mõõdab kampaania tulemusi ja finantsilist tasuvust

 6. Tulemuslik digitaliseerimine 
  1. Kasutab oma internetiturunduse tulemuslikkuse mõõtmiseks Funneli mudelit
  2. Teab andmeanalüüsi kontseptsioone ja põhimõtteid

 7. Google Analytics
  1. Teostab tehniliste platvormide integratsiooni andmevahetuseks (GA4 integratsioon kodulehega)
  2. Teab erinevaid integratsiooni võimalusi
  3. Kasutaja flow/liikumise sammude seadistamine (konversioonid)
  4. UX mudeli tehniline seadistamine käitumise analüüsi eesmärgil
  5. Teab suurandmete (Big Data, segmenteerimine, automatiseerimine) analüüsivõimalusi
  6. Lähtub Google andmete hoidmise ja kuvamise ajalist kehtestatud piirangust
  7. Kasutajate loomine ja õiguste määramine (abilistele, parnteritele jne)

 8. Digikanalite kasutamine taasturundamise kaudu
  1. Audience põhimõtted (maht ja ajalised piirangud)
  2. Seadistab Audience kodulehe külastajate andmete kogumiseks remarketing’i kamapaania jaoks
  3. Kasutab seadistatud Audience’i kasutajate andmeid remarketing kampaania käivitamiseks
  4. Teostab tehnilist integreeratsiooni erinevate tehnoloogiliste platvormide vahel (nt. FB Pixel, Google ads ja Analytics linking)

 9. Digikanali Youtube tulemuslik kasutamine
  1. Teab Youtube kanali loomise ja videote haldamise põhimõtteid ja praktlisi võtteid
  2. Kasutab oma Youtube kampaaniate tulemuslikkuse mõõtmiseks reklaamikeskkonna andmeid
  3. Oskab luua lihtsat animeeritud tootevideot
  4. Oskab luua Youtube videoreklaami kampaaniat ja mõõta kampaania tulemus

 10. E-maili turunduse tulemuslik kasutamine
  1. Kasutades pistikprogrammi integreerib e-maili turunduse platvormi kodulehega
  2. Oskab automaatselt segmenteerida kodulehe kasutajaid (huvi)gruppidesse
  3. Saadab e-maili turunduse kampaania valitud segmendile
  4. Tunneb erinevaid meetodeid, kuidas koguda kvaliteetseid e-maili nimekirju
  5. Oskab mõõta kampaania tulemusi

 11.  E-poe loomine
  1. Lisab loodud kodulehele e-poe funktsionaalsuse 
  2. Oskab integreerida e-poele makselahenduse kasutades pistikprogrammi
  3. Oskab kasutada makselahenduse testkeskkonda
  4. E-poe integreerimine Google Analyticsiga
  5. Oskab anaüüsida müügitulemusi

6a. Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud inimestele, kes tahavad omandada teadmisi ja praktilisi oskuseid, mis võimaldavad edukalt alustada turunduse digitaliseerimisega. Koolitus sobib nii algajatele, kui ka mõningase turundusalase tegevusega kokku puutunud inimestele.

6e. E-koolituse puhul saab osaleja küsida tehnilist nõu koolituskeskkonna ja ülesannete ehituse kohta. Enne osaleja e-koolitusele registreerimist veendume, et osaleja on teadlik juhendaja puudumisest ning omab piisavalt motivatsiooni ja head arvutikasutusoskust, et koolitus iseseisvalt kahe nädala jooksul läbida.6v. Veebikoolituse formaadi puhul on osalejale abiks juhendaja, kes viibib tema kõrval ning vastab tekkivatele küsimustele koolituse toimumise aja vältel. Juhendajaga koos läbitakse kõik loengud ja sooritatakse praktilised ülesanded, mõõdetakse kampaaniate tulemusi ning analüüsitakse neid koos. Veebikoolituse puhul on osalejale abiks ka teised koolitusel osalejad, kes aitavad küsimuste ja nõuga.

6k. Klassikoolituse formaadi puhul on osalejale abiks juhendaja, kes viibib tema kõrval ning vastab tekkivatele küsimustele koolituse toimumise aja vältel. Juhendajaga koos läbitakse kõik loengud ja sooritatakse praktilised ülesanded, mõõdetakse kampaaniate tulemusi ning analüüsitakse neid koos. Klassikoolituse puhul on osalejale abiks ka teised koolitusel osalejad, kes aitavad küsimuste ja nõuga.

6b. Õppe alustamise tingimused:

6e. E-koolitus


Hea arvutikasutusoskus

Õppijal peab olema oma arvuti ja kõrvaklapid

Motivatsioon koolituse iseseisvaks läbimiseks

Kursust saab läbida endale sobival ajal ja asukohast 2 nädala jooksul iseseisvalt.6v. Veebikoolitus


Arvutikasutamise baasteadmised ja -oskused.

Õppijal peab olema oma arvuti ja kõrvaklapid.

Väga hea eesti keele oskus.

Võimalus võtta osa viiest õppepäevast ettenähtud kellaaegadel.

Müravaba õppekeskkond materjali omandamiseks.

6k. Klassikoolitus


Arvutikasutamise baasteadmised ja -oskused.

Õppijal peab olema oma arvuti ja kõrvaklapid.

Väga hea eesti keele oskus.

Võimalus võtta osa viiest õppepäevast ettenähtud kellaaegadel.


7. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

7e. E-koolitus


Õppe kogumaht: 56 akadeemilist tundi

Iseseisva töö maht: 56 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Online e-õppekeskkond

Õppevahendid: Videoloengud ja iseseisva töö testid e-õppekeskkonnas
7v. Veebikoolitus


Õppe kogumaht: 60 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas Zoom

Õppevahendid: Live tunnid koolitaga e-õppekeskkonnas, iseseisev töö LMS süsteemis

7k. Klassikoolitus


Õppe kogumaht: 60 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 40 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Online e-õppekeskkond, klassiruum Liivalaia 13, Tallinn (vajadusel teatavitatakse osalejaid toimumiskoha muutusest)

Õppevahendid: Videoloengud ja iseseisva töö testid e-õppekeskkonnas

8a. Õppeprotsessi kirjeldus

8e. E-koolitus


E-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada 2 nädala jooksul e-õppekeskkonnas.

8v. Veebikoolitus


Auditoorne, e-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorsete õppetundide vahelisel ajal. Koolitus toimub 5 päeva (8 akh päevas).

8k. Klassikoolitus


Auditoorne, e-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada auditoorsete õppetundide vahelisel ajal. Koolitus toimub 5 päeva (8 akh päevas).

8b. Õppe sisu

 1. Turunduse digitaliseerimise põhimõtted
  1. Kliendi vajaduste mõistmise olulisus vs toote ja teenuse arendus
  2. Kuidas digitaliseerimise kaudu ära katta kasutaja teekonna eriaspektid
  3. Eksperimentide kasutamises olulisuse põhimõtted ja näited
 2. Kodulehe loomise kasutajaliidesega tutvumine ja praktilised harjutused
  1. Wordpressi ja DIVI kasutamine ja seadistamine
  2. Lihtsa kodulehe loomine näite põhjal
 3. Kodulehe struktuuri ja sisu planeerimine
  1. Kodulehe planeerimispõhimõtete tutvustamine ja arutelu
  2. Arutluse ja ajurünnaku käigus planeerime näidiskodulehel struktuuri ja sisu
  3. Kodulehe tegemisel peamiste vigade tuvastamine ja vältimine
  4. Kodulehe mobiilile kohandamise põhimõtete (mõtteviisi) ja praktiliste nippide tutvustamine
 4. Toodete ja teenuste müügi digtaliseerimine
  1. E-poe loomise võimaluste tutvustamine
  2. Võimalus praktliselt oma e-poe loomise protsess läbida
  3. Makselahenduse integreerimine
 5. Digitaalsete kanalite tutvustus ja kasutusele võtmine
  1. Digitaalsete kanalite võimaluste demonstreerimine
  2. Digikanalite kasutuselevõtt (Google, Youtube, Facebook, Instagram, MailChimp)
  3. Digikanalistes loodud kampaaniate tagasiside andmine ja vigade tuvastamine
  4. Reklaamtekstide loomise põhimõtete tutvustus ja abiraamistiku andmine
  5. Ühise ajurünnaku käigus näidis reklaamteksti loomine
  6. Taasturundamise ehk remarketingi kampaaniate loomine erinevates kanalites
 6. Tulemusliku digitaliseerimise põhimõtete ja mudeli tutvustamine ning kasutamine
  1. Ühise arutelu kaudu toimub Funnel’i mudeli tutvustus ja võtmemõõdikute paikapanemine
  2. Kirjeldame digitaliseerimise kulude allikad
  3. Toimub kulude arvestus ärilisest eesmärgist ja vajadusest lähtuvalt
 7. Digitaliseerimise mõõtmise tööriistade tutvustus ja praktilise kasutamine
  1. Google Analytics’i ja olulisemate raportite tutvustus
  2. Google Analytics’i konto loomine ja ühendamine kodulehega
  3. Konversioonide seadistamine, mis võimaldab mõõta turunduse digitaliseerimise tulemuslikkust

8c. Õppemeetodid
Loeng, case-study, praktiline töö, iseseisev töö, analüüs

8d. Õppematerjalide loend
Videoloengud e-õppekeskkonnas

9. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

Hindamismeetod
Kirjalikud testid / Online keskkonna testid.          
Praktilised tööd/ülesanded

Hindamiskriteeriumid
Test on loetud läbituks, kui vähemalt 60% vastustest on õiged
Ülesanne/iseseisev töö peab olema sooritatud.

10. Väljastatavad dokumendid
Tunnistus, kui kirjalikud testid on läbitud ja praktilised tööd on sooritatud.
Tõend, kui õppija osaleb koolitusel, kuid ei soorita kõiki praktilisi töid ja/või ei läbi ettenähtud kirjalikke teste.

11. Koolitaja kvalifikatsioon
Ettevõtluskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastava sisulist kogemust.

Tagasi koolituse lehele

Soovite koolituse formaadipõhist õppekava?

Saadame soovitud .pdf dokumendi teie meilile

Terviklik Turunduse ja Müügi Digitaliseerimise Alused

Tee endast müügi ja turunduse automatiseerimise ja digitaliseerimise ekspert - õpid praktiliste ülesannete käigus vajalikud oskused turunduse ja müügi digitaliseerimiseks!

Registreerun koolitusele