Kvaliteedi tagamise alused

Koolituste kvaliteet ja kvaliteedi tagamise kord

Ettevõtluskeskuse koolitused lähtuvad täienduskoolituse korraldamisel ja õppekavade koostamisel täiskasvanute koolituse seadusest ja täiendkoolituse standardist

Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, kutsestandarditest  ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt esitatud juhendmaterjalist.

Õppekava koostamisel lähtutatakse eelkõige sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

Õppekavade loomise eest vastutab koolitaja. Õppekavade täiendamine toimub jooksvalt. Õppekava kinnitab juhataja. 

Koolitused õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppe eesmärk;

4) õpiväljundid;

5) õppekava koostamise alus;

6) sihtgrupp;

7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

9) õppe sisu;

10) õppekeskkonna kirjeldus;

11) õppemeetod;

12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid

13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

Iga koolituse õppekava on avalikustatud koolituse tutvustuses lingina Google Drive dokumendile ja on leitav “koolituse maksumus” alt.


Koolitajate kvaliteedi tingimused

Ettevõtluskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust. Koolitajate kvalifikatsiooniga saab tutvuda siin.

Koolitajate töö tulemust hindame koolituse järgselt osalejate tagasiside alusel.Õpikeskkonna kvaliteet ja tagamise kord

Ettevõtluskeskus OÜ koolitused toimuvad Liivalaia tn 13, II korrusel. Õppeklass vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist. Klassis on olemas kaasaegne esitlustehnika (data – ja pabertahvlid).