Mind huvitab:

Õppekorralduse alused
Kvaliteedi tagamise alused
Isikuandmete töötlemine
Õppekavad
Kaubamärgid

Ettevõtluskeskus OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise

Õppekorralduse alused

 

Ettevõtluskeskus OÜ on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 15.04.2021.

 Enne koolitusele registreerimist palun tutvu õppekorralduse alustest endale huvipakkuvate teemadega ja küsi julgesti meilt selgitusi.

 1. Õppijate täiendkoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ning kord

 

Koolitusele registreerumine ja vastuvõtmine

Koolitusele registreerimiseks tuleb täita koolituse info juures olev registreerimisvorm, saata e-mail [email protected] või helistada telefonil 6520001. Koolitusele registreerimise järel saadame ühe tööpäeva jooksul kinnituskirja.

Koolitusgruppi arvatakse õppijad registreerimisjärjekorra alusel. Kui õppekavas on koolitusele pääsemise eeltingimusena sätestatud testi tulemus, siis arvestatakse ka testi tulemusi pingerea koostamisel. 

Õppima asumisel sõlmime õppijaga kokkuleppe, kus lubame vastastikku olla koolituse toimumise ajal kättesaadav elektroonse sidekanali kaudu sõltuvalt koolituse vormist kahe või kolme tööpäeva jooksul, harvem muu tähtaja jooksul. See on mõistlik aeg, mis aitab meil tagada koolituse ladusat korraldust ning koostööd õppijate ja koolitajate vahel.

Ettevõtluskeskus OÜ on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Koolituse eest on võimalik tasuda ka osade kaupa, taotledes järelmaksu võimalust Liisi.ee kaudu. Lisainfo järelmaksu kohta on täpsemalt välja toodud Liisi.ee kodulehelt ning täita tuleb laenutaotluse avaldus. Koolitusele registreerimisel tuleb kommentaaride lahtrisse märkida, et koolituse eest soovitakse tasuda Liisi.ee järelmaksuga.

Raha tagasi garantii kehtib kõikide Ettevõtluskeskuse teenuste puhul. Kui õppija ei ole teenusega rahul, tuleb saata vastavasisuline e-mail koos põhjendusega [email protected] kolme tööpäeva jooksul peale teenusega liitumist ja olulise rahulolematuse ilmnemist. Õppijaga võetakse ühendust viie tööpäeva jooksul. Otsus tehakse hiljemalt 30 päeva jooksul. Soovitame anda koolitajale, programmijuhile või kliendisuhte juhile teada esimesel võimalusel, kui koolitus ei vasta õppekavale ja püüame jooksvalt probleemid lahendada. 

Koolitusest loobumisel palume teavitada [email protected] või telefoni 6520001 teel. 

Koolituste eest, mis on lühemad, kui 4 akad tundi, osalustasu ei tagastata, kuid õppijal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga või on õigus osaleda samas väärtuses teisel koolitusel. 

Koolitused, mis on pikemad, kui 4 akad tundi, toimub koolituse osalustasu tagastamine järgmistel tingimustel:

 • Kui õppija teavitab Ettevõtluskeskust koolitusest loobumisest hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust: 
  • tagastame osalustasu 100% 
  • või on õppijal võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga 
  • või valida samas väärtuses teise koolituse 

Näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil, siis tuleb loobumisest teavitada hiljemalt 3. märtsil. Kui vahel on nädalavahetus, siis tuleb koolitusest loobumisest teavitada 1. märtsil;

 • Kui õppija teavitab Ettevõtluskeskust koolitusest loobumisest hiljem kui 3 tööpäeva enne koolituse toimumise algust, osalustasu ei tagastata, kuid 
  • õppijal on võimalus liituda sama koolituse järgmise õppegrupiga 
  • või osaleda samas väärtuses teisel koolitusel

Näiteks, kui koolitus toimub 6. märtsil ja õppija teavitab loobumisest 4. märtsil, siis koolituse osalustasu ei tagastata.

 • Kui õppija on registreerinud koolitusele, tasunud õppemaksu ning koolitusele ei ilmu ega teavita sellest, siis osalustasu koolituse eest ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine.

Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata kuni grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva enne koolituse algust.

 Kui koolituse ärajäämine on põhjustatud Ettevõtluskeskusele ootamatutel asjaoludel (näiteks koolitaja haigestumine), teavitatakse sellest õppijaid esimesel võimalusel.
Koolituse ärajäämisel räägitakse läbi kliendipoolne valmisolek oodata ära järgmine planeeritud sobiv koolitus. Kui kokkuleppele ei jõuta, siis tagastame õppijale õppetasu. 

Individuaalselt läbitavatel e-koolitustel koostab õppija endale realistliku õpingute plaani kliendisuhte juhi toel. Kliendisuhete juht hoiab regulaarselt sidet. Kui õppija ei ole kättesaadav mõistliku aja jooksul, siis ta arvatakse koolituselt välja. Mõistlik aeg sõltub koolituse formaadist ja vältusest ning sellest teavitatakse õppijat registreerumisel.

Kui õppijal on tekkinud koolituse toimumise ajal õppimist mõjutav ootamatu olukord või täiendava toe vajadus (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada sellest ettevõtte telefonil või e-maili aadressil, lepitakse kokku õpingutes tehtava pausi periood.

Sellise asjaolu juhtumisel püüame võimaluse piires õppijatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist juhtides tähelepanu õppematerjalile, mida õppija saab läbi töötada. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.

Anname ajaliselt piiramata liigipääsu enda väljatöötatud õppematerjalidele. Koostööpartnerite loodud sisu vahendamise puhul kehtivad ajalised piirangud, mida täpsustame koolituse õppekavas.  

Õppetasust vabastamine.

Õppetasust vabastamise otsustab Ettevõtluskeskuse juhatus ning sellekohase avaldusega palun pöörduge aadressil: info@ettevõtluskeskus.ee

Koolitusmahu arvestamine toimub akadeemilistes tundides (1 akad tund = 45 minutit)

Tunnistus väljastatakse õppijale, kes on õppekavas fikseeritud õpiväljundid saavutanud, kui õppija ei läbi õpiväljundite hindamist, siis väljastatakse talle tõend. Kui vahendame koolitustel osalemise võimalusi, kus väljastatakse ka muid õppe lõpu dokumente, näiteks Coursera sertifikaadid, siis täpsustame seda koolituse õppekavas.

Tagasiside kogumine täienduskoolituste kohta.

Kõikidel koolitustel õppijatel on võimalus anda tagasisidet koolituse kvaliteedi kohta nii suuliselt kui kirjalikult. Tagasisidet küsitakse lühikesel ettevalmistatud veebivormil nii koolituse lõpus kui ka suuliselt või kirjalikult juba koolituse toimumise ajal. Kui õppija tõstatab koolituse käigus tagasisides probleeme või teeb ettepanekuid, mis aitaks koolitust paremini läbi viia, siis võimalusel arvestatakse sellega jooksvalt. Tagasiside andmine on vabatahtlik.

Kui õppija on andnud kirjaliku nõusoleku, siis kasutatakse tagasisidet koolituse kodulehel koolituse reklaamimiseks. Tagasisidet kasutatakse ka koolitaja töö hindamiseks.

 

Kvaliteedi tagamise alused

 Koolituste kvaliteet ja kvaliteedi tagamise kord

Lähtume täienduskoolituse korraldamisel ja õppekavade koostamisel Täiskasvanute koolituse seadusest ja Täienduskoolituse standardist.

 Täienduskoolituse õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Õppekavade loomise eest vastutavad programmijuht ja koolitaja. Õppekavade täiendamine toimub jooksvalt, vähemalt kord aastas. Kogume nii suuliselt kui kirjalikult õppijate tagasisidet ja vaatame seda regulaarselt üle, kaasatud on programmijuhid, koolitajad ja kliendisuhete arendamise spetsialistid.

Õppekava koostamisel lähtume eelkõige sihtgruppide vajadustest ning iga meie täienduskoolitus annab praktikas kasutavaid oskusi.
Õppekavad käivad ajaga kaasas, sest oleme hästi kursis tööturu trendidega, mida kajastatavad OSKA raportid ja Coursera Skills Report ülevaated, võimalusel kasutame kutsestandardeid ja teisi kompetentsimudeleid.

Koolitused õppekavas on välja toodud vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppe eesmärk;
4) õpiväljundid;
5) juurdepääsud õpikeskkondadele ja tarkvalitsentside kehtivused;
6) sihtgrupp;
7) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
8) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
9) õppe sisu;
10) õppekeskkonna kirjeldus;
11) õppemeetodid;
12) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 

Koolitajate kvaliteedi tingimused

Ettevõtluskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust, olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vähemalt kolme täiskasvanute koolituse läbiviimise kogemust. Koolitajate tutvustustega saab tutvuda Ettevõtluskeskuse veebi teemalehel “Koolitajad” ja iga koolituse juures.
Koolitajate töö tulemust hindame koolituse järgselt õppijate tagasiside alusel.

Õpikeskkonna kvaliteet ja tagamise kord

Ettevõtluskeskus OÜ koolitused toimuvad peamiselt aadressil Toompuiestee 30, IV korrus või koolitusteks ettenähtud ruume rentivate koostööpartnerite juures. Õppeklass vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist. Klassis on olemas kaasaegne esitlustehnika (data ja pabertahvlid).

Veebipõhistel koolitustel saavad osaleda liikumispuudega ja meelepuudega õppijad, sest oleme loonud vastavad kohaldused: kuulmispuudega õppija jaoks on olemas võimalus kogu videoloengute sisu saada ka teksti kujul ja sisse lülitada subtiitrid mitmes keeles, juhendame seda kasutama. Nägemispuude korral oleme valmis juhendama esialgset seadistamist, jooksvat tuge me iseseisva õppe koolituse puhul ei paku.
Liivalaia 13 koolitusruumid asuvad II korrusel, sissepääs tänavalt mööda kaldteed. II korrusele saab liftiga või mööda keerdtreppi. WC pole kohaldatud erivajadusi arvesse võttes.

 

Isikuandmete töötlemine

 Vastutav andmetöötleja

Ettevõtluskeskus OÜ on sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Ettevõtluskeskusega saad ühendust võtta e-mailil [email protected]. Tel 6520001Järgnevatel eesmärkidel isikuandmete kasutamine on õigustatud, et osutada Sulle paremat teenust, teenindust, meie veebilehtede, toodete ja iseteenindus- ning veebikeskkondade arendamiseks.

Registri nimi

Ettevõtluskeskus OÜ koolitustel õppijad 

Faili sisu

Registris on järgmised isikuandmed, mis on vajalikud nende kasutamise eesmärgi

saavutamiseks:

– ees- ja perekonnanimi

– telefoninumbrid ja e-posti aadress

– isikukood

– koolitus, millel on osalenud

rahastaja

– tunnistuse number 

infokirja saamise soov 

Isikuandmete allikad

Ettevõtluskeskus kogub ja säilitab neid isikuandmeid, mida Sa oled meile ise andnud- oled soovinud koolitusele registreerida, sellel osalenud või soovinud saada infot koolituste või uudiskirja  kohta. 

Kasutamise eesmärk

Sinu isikuandmeid (elektronpostiaadress, ees- ja perekonnanimi, telefon) kasutatakse ainult allpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks:

 • koolituse toimumise ja registreerimise, rahastamisega seotud info edastamine;
 • kliendiküsitluste läbiviimine, rahulolu toodete ja teenustega;
 • arvete saatmine; otseturunduslike teadete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmine (sh teavitused koolitusest, seminaridest, teavitused uuendustest koolitusmaterjalides, harivate täiendmaterjalide saatmine).
    

Isikuandmete vastuvõtjad

Edastame isikuandmed järgnevatele isikuandmete vastuvõtjatele: koostööpartnerile (Eesti Töötukassa, kui oled registreerinud koolitusele läbi Töötukassa)

Luban olla koolituse toimumise ajal kättesaadav elektroonse sidekanali kaudu kahe tööpäeva jooksul. See on mõistlik aeg, mis aitab meil tagada koolituse ladusat korraldust ning koostööd õppijate ja koolitajate vahel.

 

Õppekavad

Tee endast internetiturunduse ekspert - õpid internetiturundust praktiliste ülesannete käigus. SEO, Facebook, Copywriting (reklaam- ja sisutekstide loomine), Google Analytics, Google Ads, YouTube, eCommerce, e-maili turundus jpm

Vaata õppekava

Tee endast müügi ja turunduse automatiseerimise ning digitaliseerimise ekspert - saad teadmisi ja praktilisi oskusi turunduse digitaliseerimiseks. Koolitus annab tervikvaate, kuidas erinevate tööriistade, kanalite, põhimõtete ja printsiipide kasutamisel digitaliseerimise tervikprotsess edukalt lõpuni viia.

Vaata õppekava

Alusta digiturunduse juhi teekonda! Õpid juhtima kogu digiturunduse tsüklit ja langetama tõhusaid juhtimisotsuseid. Turunduse ja digiturunduse juhtidele ning digiturunduse agentuuri töötajatele, kes soovivad omandatud oskuste abil saada uus töö ja suuremat palka

Vaata õppekava

Tee endast ettevõtluse ekspert - õpid ettevõtlust ja äriplaani koostamist juhendamissessioonide ning praktiliste ülesannete käigus. Toetame sind, et sinu idee vormistada korrektseks äriplaaniks, mis sobib toetusfondidele

Vaata õppekava

Мы поможем вам превратить вашу идею в привлекательный бизнес-план. Начало бизнеса заставляет начинающего предпринимателя выходить из зоны комфорта и бросает перед ним вызов. Поэтому мы хотим поддержать вас на этом пути. 

Vaata õppekava

You will acquire the knowledge and skills to draw up a business plan to receive financial support for entrepreneurship from the unemployment office. The training will give you an overview of the possibilities of starting a business in Estonia.

Vaata õppekava
Kõikide koolituste lehele

Kaubamärgid

 • Terviklik äriplaani koostamine koos digiturundusega
 • Terviklik turunduse ja müügi digitaliseerimise alused
 • Täielik äriarenduse ja müügijuhtimise juhend alustavale ettevõtjale
 • Основы успешного предпринимательства в эстонии с практическим составлением бизнес-плана
 • Тerviklik digiturunduse juhtimine
 • Scrum
 • Lean
 • Kanban
 • Active Agile Leadership Skills (Agiilne juhtimine; Sertifitseerimine)
 • Scrum Product Owner
 • Scrum Master