Äriplaani koostamise veebikoolitus

E-õpe ja individuaalne konsultatsioon

 

Koolituse lehele
 1. Õppeasutus

Ettevõtluskeskus OÜ

 1. Õppekava nimetus eesti keeles

ÄRIPLAANI KOOSTAMINE JA ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE (e-õpe koos 3 live juhendamissessiooniga, online õppematerjalid)

 1. Õppekeel - Eesti

 2. Õppekavarühm

Ärindus ja haldus, juhtimine ja haldus

 1. Eesmärk ja õpiväljundid

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda õppijale teadmisi ja oskusi äriplaani koostamiseks, läbi individuaalse konsultatsiooni ja praktiliste ülesannete.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Analüüsib ettevõtte hetkeolukorda
 • Sõnastab võtmekompetentsid
 • Omab ülevaadet olemasolevatest ressurssidest
 • Valideerib äriidee
 • Kirjeldab toote ja teenuse
 • Kaardistab kliendid ja konkurendid
 • Tuvastab kitsaskohad
 • Analüüsib tegevusvaldkonda poliitilisest, majanduslikust, sotsiaalsest, seadusandluslikust, tehnoloogilisest ja ökoloogilisest aspektist
 • Annab hinnangu tegevuskeskkonnale
 • Positsioneerib ettevõtte
 • Koostab strateegilise plaani
 • Sõnastab visiooni, missiooni ja eesmärgid
 • Loob hinna-, müügi- ja turundusstrateegia
 • Viib läbi kokkuvõtliku riskianalüüsi
 • Koostab finantsprognoosid

 1. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Sihtgrupp: 

Kõik, kes soovivad omandada oskusi äriplaani koostamiseks, ning kes plaanivad koostada äriplaan oma idee teostamiseks ja soovivad selles juhendamist. Ei pea omama eelnevaid finants- ja turundusalaseid teadmisi. 


Õppe alustamise tingimused:

Arvutikasutamise baasteadmised ja -oskused.

Õppijal peab olema oma arvuti ja kõrvaklapid.

 1. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

Õppe kogumaht: 80 akadeemilist tundi

Auditoorse ja praktilise töö maht: 14 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Koolitus toimub veebikeskkonnas Google Meet

Õppevahendid: Live tunnid koolitaga e-õppekeskkonnas, iseseisev töö

 1. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid 

Õppeprotsess:

Veebi-õpe, praktiline ja iseseisev töö, mis tuleb õppijal sooritada veebiõppe-välisel ajal, kokku vastavalt 14 tundi ja 66 tundi.

Õppe sisu:

KOKKUVÕTE ÄRIPLAANIST

1     ETTEVÕTTE HETKEOLUKORD

1.1      Põhiandmed

1.2      Võtmekompetentsid

1.3      Olemasolevad ressursid

1.4      Äriidee valideerimine

1.5      Toote ja teenuse kirjeldus

1.6      Kliendid

1.7      Konkurendid

1.8      Kitsaskohad

2     TEGEVUSKESKKONNA ANALÜÜS

2.1      Tegevusharuväline ülevaade

2.1.1       Poliitiline keskkond

2.1.2       Majanduslik keskkond

2.1.3       Sotsiaalne keskkond

2.1.4       Seadusandlus keskkond

2.1.5       Tehnoloogiline keskkond

2.1.6       Ökoloogiline keskkond

2.2      Tegevusharusisene ülevaade

2.2.1       Tegevusharu

2.2.2       Sihtturgudel kliendisegmentide kaardistus

2.2.3       Konkurentsi analüüs

2.3      Tegevuskeskkonna hinnang ja ettevõtte positsioneerimine.

3     STRATEEGILINE PLAAN

3.1      Visioon, missioon, eesmärgid

3.2      Toote ja teenuse strateegia

3.3      Tootmine ja teenindamine

3.4      Toote ja teenuse arendus

3.5      Hinnastrateegia

3.6      Müügistrateegia

3.7      Turundusstrateegia

3.8      Ettevõtte struktuur

3.9      Personal ja juhtimine

3.10    Kokkuvõtlik riskianalüüs

3.11    Tegevusplaan

3.12    Finantsprognoosid

Õppematerjalide loend:

Videoloengud veebikeskkonnas

 1. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Hindamismeetod
Kirjalikud testid / Online keskkonna testid.
Praktilised tööd/ülesanded

Hindamiskriteeriumid
Test on loetud läbituks, kui vähemalt 60% vastustest on õiged
Ülesanne/iseseisev töö peab olema sooritatud. Koolitaja annab sooritatud tööle veebitundides tagasiside.

 1. Väljastatavad dokumendid

Tunnistus, kui praktilised tööd on sooritatud.

Tõend, kui õppija osaleb koolitusel, kuid ei soorita kõiki praktilisi töid ja/või ei läbi ettenähtud kirjalikke teste.

 1. Koolitaja kvalifikatsioon

Ettevõtluskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastava sisulist kogemust.

Tagasi koolituse lehele

Äriplaani veebikoolitus / Ettevõtluskoolitus


Veebiõppes on kombineeritud e-õpe koos live sessioonidega, kus teemasid käsitletakse osaliselt virtuaalses klassiruumis Google Meet keskkonnas

Veebiõpe annab juurdepääsu meie online koolituskeskkonnale, aga lisaks on olemas ka igakülgne vahetu koolitaja abi.

Registreerun koolitusele ->